DW

Dagcentrumwerking

CB

Contextbegeleiding (op deze website steeds de typemodules Contextbegeleiding van het Agentschap Jongerenwelzijn)

DG

Dagbegeleiding-in-groep (typemodule BJB, enkel inzetbaar in de dagcentrumwerking van de Bijzondere Jeugdbijstand en altijd gecombineerd met contextbegeleiding)

VK

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

CLB

Centrum voor LeerlingenBegeleiding

CGG

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

OCJ

OndersteuningsCentrum Jeugdzorg. Het ondersteuningscentrum is opgericht op VOS-situaties op te volgen. Als het OCJ begeleidingen toevertrouwt aan jeugdhulporganisaties dan blijft het OCJ actief in het sturen van de jeugdhulp waarbij de organisatie zich schikt naar deze sturing. De OCJ-consulent is hierbij de ‘Externe Regisseur’.

SDJ

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank

CPA

ContactPersoon-Aanmelder. De CPA is de persoon van een of andere dienst die de aanmelding doet bij de Intersectorale Toegangspoort of rechtstreeks bij het dagcentrum De Twijg. De CPA is de centrale doorverwijsfiguur om jeugdhulp op te starten. Nadat de jeugdhulp is opgestart wordt de CPA op de hoogte gehouden van elke belangrijke stap in de begeleiding van de minderjarige.

VOS

Verontrustende OpvoedingsSituatie. Dit werd vóór het decreet Integrale Jeugdhulp ‘problematische opvoedingssituatie’ genoemd.