Hoe werken wij ?

Op de onderliggende pagina’s van deze website-tab beschrijven we gedetailleerd hoe onze dagcentrumwerking georganiseerd wordt.


Voor de aanvragers van jeugdhulp door ons dagcentrum (CPA’s) verwijzen we naar bijkomende info op de pagina ‘Hoe aanmelden?’ op de linkerkant van deze website.


Graag geven we hier aanvullend nog enkele items aan: onze visie op ‘interne regie’, hoe wij de opdracht tot begeleiden toewijzen aan de begeleiders, het belang dat we hechten aan externe vertegenwoordiging.

 • Doordat het dagcentrum in heel zijn jeugdhulpverlening rechtstreeks toegankelijk is, wordt het inhoudelijk aansturen en het opvolgen van de begeleidingen een belangrijke opdracht voor het dagcentrum. Een aantal van de begeleidingen worden natuurlijk aangestuurd door een Externe Regisseur (OCJ, VK, SDJ), in samenspraak met de Interne Regisseur.

  Interne regie

  De Interne Regisseur, als spilfiguur in de instroom, doorstroom en uitstroom van de begeleidingen in het dagcentrum, bewaakt de inhoudelijke aansturing van de begeleidingen en plant hoe de begeleidingen op de ‘rol’ van het dagcentrum komen: beheren van de wachtlijst, plannen van handelingsplannen, van de evoluties en van de evaluaties, agenderen van observatiebesprekingen, …

  • De inhoudelijke aansturing
   • Zorgzwaarte in kaart brengen
   • Doelen en acties bewaken
   • Inhoudelijke evolutie en evaluatie
   • Supervisie organiseren
  • De planning van de dagcentrumrol
   • Eerste contact met de CPA
   • Beheer van de wachtlijst
   • Toewijzing van het begeleidingsteam per gezin
   • Bespreking van het handelingsplan (doelen, protectieve factoren en risicofactoren in kaart brengen, vraagverheldering bij verontrusting, …)
   • Observatiebesprekingen

  • Contextbegeleiding

  In het dagcentrum De Twijg zijn alle begeleiders mee-verantwoordelijk voor elke begeleiding. Alle begeleidingen worden dan ook in teamverband besproken en geëvalueerd.

  Maar specifiek worden voor elke begeleiding minstens twee begeleiders aangeduid: een contextbegeleider en een individuele begeleider. Onder toezicht van de Interne Regisseur zijn zij verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de begeleiding (houden van gesprekken, contacten leggen, handelingsplan voorleggen, registraties, …). Deze toewijzing wordt steeds op team voorgesteld en vastgelegd. Ook als het gezinsteam (contextbegeleider, individuele begeleider) moet wijzigen (bv. bij zwangerschap, of specifieke vragen van de context) dan wordt dit steeds in team afgesproken.

  Aan de contextbegeleider wordt steeds een bijkomende begeleider aangeduid: de co-begeleider. Deze co-begeleider is klankbord voor de contextbegeleider. Deze co-begeleider volgt met meer aandacht de begeleiding, zodat bij verlof, ziekte, … hij als iemand van het team gedetailleerd op de hoogte is van de begeleiding en snel de contextbegeleiding verder kan sturen.

  • Dagbegeleiding-in-groep

  Elke begeleider in het dagcentrum is tegelijk ook leefgroepbegeleider. Er is een leefgroepbegeleider die meer in de leefgroep staat dan de andere begeleiders. Deze medewerker zorgt voor de aansturing van de leefgroepwerking: doelen, programma, dagelijkse routine, aandacht voor cohesie, …

  Doordat elke contextbegeleider tegelijk ook leefgroepbegeleider is ervaart elke contextbegeleider het ongewenste gedrag dat elke minderjarige stelt en waarover de ouders hun ‘onmacht’ uitspreken, waaraan hun vraag tot opvoedkundige ondersteuning gekoppeld is. Deze ‘ervaring’ brengt een grote mate van realisme in in de contextbegeleiding.

 • Het dagcentrum De Twijg hecht veel belang aan de samenwerking met het hele (jeugd)hulpverleningsveld.

  • Integrale jeugdhulp
   • Medewerkers van Dagcentrum De Twijg zijn betrokken op verschillende werkgroepen die binnen het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) erkend zijn. We sommen even op:
    • Het IROJ zelf
    • Het subregionaal intersectoraal overleg IJH: subregio Deinze-Eeklo-Gent
    • De STENT-werkgroep
    • Het IRPC
  • Samenwerking
   • Schakel: een samenwerkingsverband van 6 organisaties uit de regio Gent-Eeklo
   • Subregionaal sectoraal overleg BJB
   • V.S.D.: Vlaams samenwerkingsverband Dagcentra (op RVB-niveau, op coördinatorenniveau, op medewerkersniveau)
  • Andere overleggen
   • Coördinatiecomité Jeugd- en gezinshulp van het Vlaams Welzijnsverbond
   • Welzijnsoverleg Gent-Zuid
   • Stage-overleg met HOGent

Deze pagina werd herzien op 01/05/2015