Wat als er (g)een plaats in het dagcentrum vrij is?

Na een aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact op met de CPA en worden de eerste afspraken gemaakt.

Het eerste contact met een gezin gebeurt via een kennismakingsgesprek. (zie: Instroom in dagcentrum De Twijg). Op dat moment is er nog geen engagement van begeleiding noch het dagcentrum noch door de ouders.

Graag geven we hierbij een woordje uitleg.

 • Situatie 1:

  Er is plaats in het dagcentrum vrij of vrijgekomen en de dagcentrumbegeleiding kan starten

  Als er een dagcentrumplaats vrij is (DG + CB of enkel CB) wordt de CPA op de hoogte gebracht, die op zijn beurt het gezin kan informeren.

  • Als de begeleiding aangevraagd is door het OCJ, het VK of de JRB neemt de consulent de rol van Externe Regisseur op en volgt het dagcentrum de procedure door deze consulent voorgelegd en besproken.
  • In de andere rechtstreeks toegankelijk aangevraagde jeugdhulp, en als de ouders en de minderjarige nog tot begeleiding bereid zijn, wordt zo snel als mogelijk het intakegesprek gehouden. De Interne Regisseur van het dagcentrum neemt daartoe de nodige initiatieven.

  In beide gevallen (met externe regisseur of met interne regisseur) ontrolt zich dan het begeleidingsproces van het dagcentrum.

  Heel concrete afspraken worden gemaakt. Het dagcentrum start evenwel met een volledig engagement van de minderjarige en van de ouders: dit wil zeggen

  • voor de dagbegeleiding-in-groep: de minderjarige is vanaf de eerste dag dagelijks aanwezig in het dagcentrum (ook tijdens de schoolvakanties)
  • voor de contextbegeleiding: er is minimaal wekelijks een begeleidingcontact van een uur met de ouders, al dan niet in het bijzijn van de minderjarige. Dit contact kan thuis (= mobiel) doorgaan of in het dagcentrum (= ambulant). De individuele begeleiding van de minderjarige wordt tijdens de eerste week opgestart.

  Dit is het ‘normale’ verloop van een jaar begeleiding:

  Eerste halfjaar begeleiding

  1. De begeleiding start met een proefperiode van 45 dagen. Het woord proefperiode betekent niet dat los omgesprongen kan worden met het hoger beschreven ‘volledig engagement’, maar dat beproefd wordt welke de doelen van de begeleiding zullen zijn en hoe acties ondernomen kunnen worden. Het is dus een verkennings- en onderhandelingsperiode met grote inbreng van de ouders en de minderjarige. De proefperiode eindigt met de ondertekening van een handelingsplan door de ouders, de minderjarige en de interne of externe regisseur.
  2. De volgende 4,5 maanden loopt de begeleiding op basis van dit handelingsplan.
  3. Vanaf de eerste dag start voor elke minderjarige een faseplan.
   • Voor de dagbegeleiding-in-groep is dit een vast plan dat elke minderjarige doorloopt. Elke fase duurt ongeveer 1,5 maand. Bij het opklimmen van de fasen worden meer persoonlijke werkpunten voor de minderjarige geformuleerd, maar kan hij/zij ook meer ‘privileges’ verwerven. Elke avond eindigt voor elke minderjarige met een apart zelfevaluatiemoment.
   • Voor de begeleidingen waarbij er enkel een contextbegeleiding is, is er een alternatief, persoonlijk stappenplan. De ouders en de minderjarige worden hierin betrokken.
  4. Na dit eerste halfjaar begeleiding wordt een evaluatie en kritische reflectie gehouden op basis van het handelingsplan en op basis van een tevredenheidsmeting:
   • door de gezinsleden
   • door alle begeleiders van het dagcentrum
   • door de Interne of Externe Regisseur.

  Het tweede halfjaar begeleiding

  Op basis van de evaluatie en kritische reflectie worden de doelen en acties bijgestuurd of verdergezet. Het faseplan loopt verder.

  Elke half jaar krijgt de begeleiding een evaluatiemoment, waarbij kan geschakeld worden in intensiteit, in doelen, in acties, …

  Voor de dagbegeleiding-in-groep wordt een vermindering in aanwezigheid mogelijk, mits meer intense werking aan huis. Hierbij wordt uitgegaan van de idee van ’transfer’: de veranderingen die zichtbaar zijn in het dagcentrum kunnen overgedragen worden naar de thuissituatie. [Deze transfer kan ook tijdens het eerste halfjaar reeds gestart worden.]

 • Situatie 2:

  Er is een wachtlijst en de DC-begeleiding kan pas later starten

  • Zodra er een plaats vrijkomt in het dagcentrum wordt in volgorde van aanmelding bij de CPA van het eerste gezin dat op de wachtlijst staat, en bij het gezin zelf, gepolst of er nog een vraag naar dagcentrumbegeleiding is. [Merk op : De werking van het dagcentrum is onderhevig aan prioritering.] Is er nog een hulpvraag, dan volgt zo snel mogelijk een intakegesprek.
   • Als er geen vraag meer naar begeleiding is (behalve bij OCJ-, VK- of JRB-aanvragen) kan de CPA desgewenst alsnog een poging doen om de nood aan hulp met het gezin aan te kaarten en stimulerend op hun motivatie in te spelen. Als er uiteindelijk echt geen vraag meer naar begeleiding is (behalve dus bij OCJ-, VK- of JRB-aanvragen) is, wordt het gezin definitief geschrapt van de wachtlijst van het dagcentrum. Een vernieuwde vraag op latere datum plaatst het gezin terug onderaan de wachtlijst.
  • Na het intakegesprek wordt eenzelfde verloop van begeleiding opgestart zoals in situatie 1.

 

Deze pagina is laatst aangepast op 19/07/2016

Geef een antwoord