Afspraken bij de dagbegeleiding in groep

Als groep goed functioneren veronderstelt dat er een aantal afspraken zijn. Het is goed dat we hier wat achtergrond bieden bij dit groepsfunctioneren.

 • DE BEGELEIDERS VORMEN SAMEN ÉÉN TEAM

  Alle begeleiders van het dagcentrum zijn op de hoogte van de leefcontext van elke minderjarige. Zij hebben inzage in de verslagen van de begeleidingsgesprekken en binnen het team wordt elke contextbegeleiding regelmatig besproken. Elke begeleider kan, in teamverband, voorstellen doen over elke begeleiding.

 • DOELGROEP VAN HET DAGCENTRUM
  • Het dagcentrum ‘De Twijg’ is door de Vlaamse Overheid erkend voor de begeleiding van 13 minderjarigen van 4 tot 18 jaar, waarvan 11 voor de dagbegeleiding. Voor de dagbegeleiding opteren we om te starten vanaf het eerste leerjaar van de lagere school. Zowel meisjes als jongens worden door het dagcentrum begeleid.
  • De opname van een minderjarige in het dagcentrum betekent tegelijk dat er voor de context (vnl. het gezin) altijd een contextbegeleiding opgestart wordt.
   Voor de minderjarige start een groepsbegeleiding en een individuele begeleiding. Tevens wordt contact opgenomen met de bredere leefcontext: school, buurt, vrije tijd, …
  • De groep minderjarigen wordt in het dagcentrum meestal opgesplitst in kinderen en jongeren (aan tafel of voor bepaalde groepsactiviteiten).

 • OPENINGSUREN VAN HET DAGCENTRUM ‘DE TWIJG’

  Contactmogelijkheden met de begeleiders

  • Tijdens de schooldagen is het dagcentrum op de werkdagen open van 9.00 u. tot 19.00 uur De minderjarigen komen tijdens de schooldagen na schooltijd tot 19.00 uur naar het dagcentrum.
  • Tijdens de schoolvakantiedagen is het dagcentrum op de werkdagen open van 9.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens deze vakantiedagen komen de minderjarigen van 9.00 uur tot 17.00 uur naar het dagcentrum. ’s Morgens laten wij evenwel wat ruimte: elke minderjarige kan vanaf 9.00 uur toekomen, maar we verwachten dat de minderjarigen vóór 10.00 uur aanwezig zijn.
  • In samenspraak met de ouders en het de CPA (vooral bij OCJ, VK en JRB) kan na geruime tijd begeleiding een oefendag voor de minderjarige afgesproken worden. Oefendagen gelden slechts voor een bepaalde periode. In onderlinge afspraak kan in de regeling van de oefendagen altijd verandering aangebracht worden. Als zo’n oefendag goed loopt, kan deze omgezet worden in een thuisdag, waarin weinig verandering aangebracht wordt. Naar het einde van de begeleiding worden ze ‘afbouwdagen’ genoemd en worden ze gradueel toegevoegd. Hoe meer oefendagen, thuisdagen of afbouwdagen ingevoerd worden, hoe meer de focus wordt gelegd op de begeleiding in de context.
  •  ’s Avonds, na 19.00 uur, en in de weekends kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat [tel.: (09)220 42 75].

  Begeleidingsgesprekken met het gezin

  • Wekelijks wordt er een begeleidingsgesprek (gezinsgesprek) georganiseerd. De ouders en begeleiders spreken samen af waar en wanneer dit gesprek doorgaat. Op deze gesprekken is de minderjarige soms wel, soms niet aanwezig (afhankelijk van het onderwerp).
  • Deze begeleidingsgesprekken zijn ook goede momenten om afspraken te maken (bv. over de aanwezigheid van zoon of dochter, …).
  • Indien een gesprek door onverwachte omstandigheden niet kan doorgaan, vragen we aan de ouders ons tijdig te verwittigen en een nieuwe afspraak vast te leggen.
  • Indien een gesprek meermaals na elkaar afgezegd wordt, dan wordt dit besproken met de Interne regisseur van het dagcentrum en de Externe Regisseur van het OCJ, het VK of de JRB. Samen met de regisseur, de ouders en het dagcentrum worden de afspraken dan opnieuw besproken.

 • DAGELIJKSE AANWEZIGHEID VAN DE MINDERJARIGEN
  • In principe is elke minderjarige elke dag (van maandag tot vrijdag) op het dagcentrum aanwezig. Hij/zij kan niet zomaar wegblijven omwille van bijvoorbeeld de volgende redenen: een straf van de ouders voor de minderjarige, hij/zij zegt geen goesting te hebben, hij/zij is te laat opgestaan…
  • Afwezigheden worden steeds vooraf aangevraagd en in samenspraak met de begeleiders geregeld. (Mogelijke geldige afwezigheden kunnen zijn: familiebezoek, reis, kamp, bezoek aan een geneesheer of een tandarts, thuisdag, sportactiviteit, …). Deze aanvraag gebeurt het best tijdens een thuisgesprek.
  • Bij geregelde ongewettigde afwezigheid wordt desgevallend steeds de Externe Regisseur (OCJ, VK, JRB) ingelicht. Als de verantwoordelijkheid van de afwezigheid bij de minderjarige ligt, volgt er een sanctie voor de minderjarige.
  • Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om ons zelf op de hoogte te brengen van een of andere uitzonderlijke afwijking op deze aanwezigheidsregel of bij een uitzonderlijk laattijdig toekomen of vroegtijdig vertrekken van de minderjarige. Als de minderjarige ons zelf een of andere afwijking meedeelt, zullen wij er geen toelating voor geven!

 • ZIEKTE
  • Wanneer een minderjarige een of meerdere dagen ziek is vragen wij een doktersbriefje. Let er daarom op om tijdens het schooljaar bij een doktersbezoek steeds twee ziektebriefjes te vragen (ééntje voor de school, ééntje voor het dagcentrum) (een fotokopie kan ook).
  • Gelieve ons tevens zo vlug mogelijk van een afwezigheid wegens ziekte op de hoogte te brengen, eventueel door een telefoontje. Verwittig ons hiervan op schooldagen vóór 12 uur en op schoolvakantiedagen vóór 10.00 uur. [Zo kunnen we een correct aantal maaltijden bereiden.]

 • VERZEKERING VAN DE MINDERJARIGEN
  • Voor de activiteiten die door het dagcentrum georganiseerd worden (avondactiviteiten, kamp, uitstapjes, …) en voor de aanwezigheden in het dagcentrum is elke minderjarige verzekerd (met eenzelfde soort verzekering als op school). Deze ongevallenverzekering komt tussen voor lichamelijke ongevallen. Met ‘lichamelijk ongeval’ wordt bedoeld: ‘elke aantasting van de lichamelijk gaafheid, veroorzaakt door een plotse, toevallige gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme ligt en tevens buiten de wil van het slachtoffer’. Dit wil zeggen dat ziekten, zoals epilepsie, astma, hartklachten, …, en de gevolgen hiervan zoals bv. een ongeval ten gevolge van een hartaanval van een hartpatiënt, niet in deze verzekering opgenomen zijn. Is er sprake van een ‘lichamelijk ongeval’ dan betaalt de verzekering die som terug die niet door de ziekenkas vergoed werd.
  • De afgesproken weg van de school of van thuis naar het dagcentrum en van het dagcentrum naar de school of naar huis is verzekerd.
  • Voor roekeloos of onverantwoord gedrag op de openbare weg heeft het dagcentrum een bijkomende familiale verzekering afgesloten. Deze verzekering telt enkel voor de activiteiten georganiseerd door het dagcentrum, tijdens de dagcentrumuren. Daarom raden wij de ouders aan om zelf ook een familiale verzekering afsluiten.

 • VERVOER
  • Het dagcentrum organiseert geen vervoer om de minderjarigen af te halen van de school of om ze naar huis te brengen. We verwachten dat elke minderjarige zelfstandig, met behulp van de ouders of het openbaar vervoer naar het dagcentrum komt en terug naar huis gaat.
  • Als er uitzonderlijk toch vervoer gedaan wordt met een wagen van het dagcentrum, dan wordt hiervoor de prijs van een Lijnrit (0,80 EUR) per persoon aangerekend.

 • TAKEN VOOR DE MINDERJARIGEN IN HET DAGCENTRUM
  • Er is een vaste taakverdeling opgesteld voor kleine huishoudelijke taken. Elke minderjarige zal eenmaal per week de tafels dekken, afdrogen, vegen en afruimen… Af en toe worden ook andere taken gegeven (zoals: opruimen, fietsen reinigen, gras harken, …).

 • DE MAALTIJDEN
  • Dagelijks krijgen alle minderjarigen in het dagcentrum een volle warme maaltijd. Elke minderjarige is verplicht van elk gerecht te proeven, ook al zegt hij/zij op voorhand dat hij iets niet lust.
  • Vanaf fase 3 in de begeleiding mag elke minderjarige één ingrediënt aangeven waarvan hij/zij niet moet proeven.
  • Afwijkingen betreffende deze ‘proefregel’ omwille van gewichtige redenen (b.v. voor religieuze motieven, ernstige ziekte, allergie, …) worden door de ouders in een gezinsgesprek ter sprake gebracht.

 • ACTIVITEITEN MET DE MINDERJARIGEN
  • Tijdens het schooljaar wordt op elke woensdagnamiddag een gezamenlijke activiteit voor de minderjarigen georganiseerd. Deze activiteiten worden samen met de minderjarigen gepland en gekozen.
  • Tijdens de vakantieweken is er telkens één daguitstap per week voorzien.
  • Het kan voorkomen dat de minderjarigen gevraagd wordt deel te nemen aan een actie om zodoende bepaalde activiteiten mee te bekostigen.

 • HET KAMP
  • Tijdens de zomervakantie wordt voor alle minderjarigen die dan in begeleiding zijn een kamp georganiseerd. Dit kamp duurt een vijftal dagen. Het verblijf tijdens deze kampdagen is kosteloos.
  • Het is een belangrijk moment van ‘anders-samen-zijn’ met de minderjarigen. Enerzijds de ontspanning, anderzijds de langdurige aanwezigheid onder de hoede van de begeleiders geven de minderjarigen de kans om zich anders te laten kennen. Het kamp is een verplichte dagcentrumactiviteit. We dringen er bij de ouders op aan dit kamp niet te ontzeggen aan hun zoon of dochter.

 • HET GEBRUIK VAN DE TELEFOON
  • Aan het begin van een begeleiding wordt de minderjarige gevraagd de eigen GSM/smartphone niet te gebruiken. Tijdens het eerste half jaar begeleiding zal de minderjarige doorheen de weken meer en meer gebruik mogen maken van de eigen GSM, maar nooit tijdens groepsactiviteiten of aan tafel.
  • We vragen aan de ouders het telefoneren met de minderjarige te beperken tot enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden. Wij vragen dat de ouders of familieleden niet rechtstreeks via de telefoon een minderjarige kunnen spreken.

 • VARIA
  • Als een minderjarige snoep meebrengt naar het dagcentrum, wordt verwacht dat er meegedeeld wordt met alle anderen.
  • Speelgoed van thuis, of een fiets, kan worden meegebracht naar het dagcentrum. Maar de minderjarige draagt er zelf alle verantwoordelijkheid over.
  • Het is niet toegelaten dat een minderjarige in het dagcentrum persoonlijk gerief (zoals kledij, cadeautjes, schoolgerei, …) doorgeeft aan andere minderjarigen. Ruilen is niet toegelaten.
  • Roken kan vanaf 16 jaar, maar enkel op vaste momenten en met uitdrukkelijke toelating van de ouders.
  • Bezit of gebruik van drugs in het dagcentrum wordt niet toegestaan.

 
 

 

 
 

Geef een antwoord