INSTROOM in het dagcentrum De Twijg

Interne en externe regie

Het dagcentrum De Twijg is voor zijn jeugdhulpverlening rechtstreeks toegankelijk. We werken binnen de erkenning van het Agentschap Jongerenwelzijn. In het dagcentrum is een interne regisseur (IR) aangeduid die de instroom, de doorstroom en de uitstroom in het dagcentrum opvolgt. De contactgegevens van onze IR zijn: mieke.daeren@… [voeg twijg.be toe].

Let wel: Als een begeleiding opgestart wordt door een gemandateerde voorziening of door de jeugdrechtbank, dan is de consulent van de gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank de externe regisseur en wordt het verloop van de begeleiding mee gestuurd door deze consulent.

In alle andere gevallen is het dagcentrum volledig verantwoordelijk voor de regie van de hulpverlening. Deze regie wordt gevoerd door de hoofdbegeleidster van ons dagcentrum. Als IR overziet zij alle begeleidingen: ze volgt op en stuurt eventueel bij, plant de evaluatiemomenten, …

INSTROOM in het dagcentrum

Een goede start van de jeugdhulpverlening bij verontrustende opvoedingssituaties start best met correcte informatie over het dagcentrum. Het is daarom belangrijk dat CPA’s bij het voorstel om een gezin door te verwijzen naar ons dagcentrum correcte informatie aan het gezin en de context doorgeven. De start van een nieuwe begeleiding (‘DG + CB’ of ‘enkel CB’) gebeurt meestal met twee gesprekken: eerst een kennismakingsgesprek met daarna een intakegesprek. Pas na een intakegesprek gaat een begeleiding echt van start. Afhankelijk van onze wachtlijst en de positieve reactie van de ouders op ons hulpaanbod kan een intakegesprek snel volgen op het kennismakingsgesprek. Bij beide gesprekken verkiezen we de aanwezigheid van de CPA.

 • Bij een kennismakingsgesprek stellen we het dagcentrum voor, maar is er nog geen diepgravende verkenning van de hulpvraag. De ouders zijn nog 100% vrij om al dan niet in te gaan op het voorstel van de CPA om een DC-begeleiding te aanvaarden. Zo’n kennismakingsgesprek is vooral

  • een voorstelling van de werking van het dagcentrum aan de ouders en de minderjarige
  • een aftoetsen of de ouders op de hoogte zijn van het engagement dat het dagcentrum verwacht en de eventuele consequenties van het jeugdhulpaanbod door ons dagcentrum

  Na het kennismakingsgesprek krijgen de ouders nog een korte bedenktijd (max. één week) om een volgende stap te zetten in de aanvraag om de minderjarige op de wachtlijst van het dagcentrum te plaatsen of een intakegesprek te plannen als er een vrije plaats is.

  CPA’s die onze werking goed kennen kunnen zelf het dagcentrum vooraf aan de ouders en aan de minderjarige voorstellen, waardoor de jeugdhulpbegeleiding door het dagcentrum sneller kan starten, rekening houdend met de eventuele wachtlijst.

 • Een intakegesprek wordt in ons dagcentrum altijd geleid door een Externe Regisseur (= consulent van GV of JRB) of door de eigen Interne Regisseur, telkens in de aanwezigheid van de contextbegeleider en de individuele begeleider van de minderjarige.

  Een intakegesprek wordt gepland als de ouders en de minderjarige voldoende goed op de hoogte zijn van ons jeugdhulpaanbod. Tijdens het intakegesprek, waarbij de CPA bij voorkeur ook aanwezig is, worden de volgende elementen overlopen:

  • Met de ouders en de minderjarige samen wordt geluisterd naar de hulpvraag en naar hun motivatie.
  • Met de ouders, zonder de minderjarige, wordt deze hulpvraag uitgediept en gepolst naar de begeleidingsbereidheid.
  • Met de minderjarige, zonder de ouders, wordt zijn/haar kijk op de hulpvraag verkend en wordt gepolst naar de begeleidingsbereidheid.
  • De volgende stap(pen) in de samenwerking wordt uitgelegd.
  • De concrete ‘start’-afspraken worden overlopen: startdatum, ondertekening van de kennisgeving van de start van de begeleiding, administratieve gegevens, ….

  Na het intakegesprek, tijdens de eerste 45 dagen van de begeleiding,  worden de volgende elementen nog met het gezin besproken:

  • De belangrijke personen in de context van de leefsituatie van de minderjarige worden benoemd.
  • Er wordt nagegaan of de minderjarige een vertrouwenspersoon heeft.
  • We gaan kritisch na of het hulpaanbod van het dagcentrum voldoende inspeelt op de hulpvraag. Deze reflectie gebeurt zowel door de gezinsleden als door de begeleiders van het dagcentrum.
  • Samen met de betrokken gezinsleden worden doelen voor de begeleiding geformuleerd.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 31/05/2020mioeke

Geef een antwoord