Disclaimer & Privacy

DISCLAIMER & PRIVACY

Deze website http://www. twijg.be is een privé-initiatief, om het dagcentrum getrouw aan de realiteit voor te stellen. Deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

1. Actuele voorstelling van de jeugdhulp in het dagcentrum De Twijg.

Deze website wil de werking van de jeugdhulp in de Bijzondere Jeugdbijstand door dagcentrum De Twijg zo getrouw als mogelijk voorstellen. Indien er toch tekorten zouden opgemerkt worden vragen wij om contact op te nemen met de webmaster. Rekening houdend met de vele mogelijke detailafwijkingen per aanmelding en begeleiding willen we toch, in onderling akkoord, de inhoud van de website wijzigen of desnoods verwijderen. We streven er vooral naar dat zowel gebruikers als aanmelders/doorverwijzers een zo correct mogelijk informatie aangeboden krijgen.

2. Als vrijwaringsclausule benadrukken we het volgende:

 • “Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.
 • “Al streven wij naar zo correct mogelijke gegevens en informatie, wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld”.
 • “Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.

3. Beheer van de website

De webmaster, gesteund vanuit de directie van Dagcentrum De Twijg, behoudt het recht om blogthema’s en/of reacties te weigeren:

 1. thema’s die niet relevant zijn (met betrekking tot de informatie over jeugdhulp in (Oost-)Vlaanderen),
 2. inhoud die oncontroleerbaar beschuldigend is, die belasterend, beledigend, fulminerend, eerrovend, schunnig, seksistisch is, die extremistisch, racistisch en/of discriminerend is,
 3. inhoud met woorden of zinnen in hoofdletters geschreven,
 4. anonieme reacties.

Anonieme reacties kunnen wel geplaatst worden als bij het begin van de reacties uitdrukkelijk om anonimiteit gevraagd wordt en anonimiteit door de webmaster (in samenspraak met de directie) geoorloofd is. Reacties met vragen naar anonimiteit, die geweigerd worden, zullen niet gepubliceerd worden. Eventueel kan tussen reactieschrijver en webmaster gecommuniceerd worden, maar dit laatste is niet eindeloos.

4. Wat de privacy betreft:

Om deel te nemen aan de blogs en reacties, worden minimaal persoonsgegevens verzameld. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Wij geven je daarbij de volgende garanties:

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren;
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
 • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend;
 • Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

5. Klachtenprocedure

Klachten kunnen steeds aan de webmaster of aan de directie van het dagcentrum gezonden worden. Klachten die anoniem of onder een valse naam verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk. Minimaal moeten naam, voornaam, email-adres en adres opgegeven worden. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

Een weigering van een klacht wordt per email gemotiveerd.